НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #113.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Сокровища. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:19-21). Накопительство присуще греховной природе человека. Накапливающий ощущает мнимую независимость, уверенность в будущем и гарантию благополучия завтрашнего дня. Однако, Христос, как всегда, избавляет от иллюзий, помогая понять, что в этой жизни все изменчиво и не стабильно. Стихийное бедствие или война может уничтожить построенный дом, несчастный случай заставить все деньги выложить на лечение, одна ошибка лишить работы или бизнеса, ограбление оставить без нажитого, политические и экономические потрясения потерять накопленные за всю жизнь деньги. Ну хорошо, предположим, что стихийные бедствия и воры не так часто встречаются в жизни, скорее это единичные случаи, чего не скажешь об экономических потрясениях, которые случаются гораздо чаще чем хотелось бы. Но сердце. Духовное сердце наш самый чувствительный орган к тому, что мы накапливаем. Куда мы туда и оно. Ушел с головой в работу, идешь по карьерной лестнице, переступая людей, пустился во все тяжкие ради денег, сердце плачет, страдает, мучается, но покорно идет за своим хозяином. И все бы ничего, но сердце, которое используется не по предназначению, обречено переживать боль и страдать. А предназначено оно для Бога, для небесных сокровищ. Вот и хронический сбой, вот и неврозы, депрессии, расстройства личности. И ни один психоаналитик не поможет, потому что не там ищут. Наше духовное сердце чувствует себя только тогда хорошо, счастливо, наполнено радостью и излучает любовь, когда расточает себя, отдает себя служению людям и Богу. Что ж, человеку решать, либо пустота, злоба, раздражение, но с богатством, либо скромность с радостным сердцем. Или земное или небесное, или Бог или мамона, или богатство, за которым охотятся моль и воры, или вечное сокровище, которое возвращает человека к образу и подобию Божьему. «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #113. Скарби. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!» (Матв.6:19-21). Накопичення притаманне грішній людині. Той, хто накопичує відчуває уявну незалежність, впевненість в майбутньому і гарантію благополуччя завтрашнього дня. Однак, Христос, як завжди, позбавляє від ілюзій, допомагаючи зрозуміти, що в цьому житті все мінливе і не стабільно. Стихійне лихо або війна може знищити побудований будинок, нещасний випадок змусити всі гроші викласти на лікування, одна помилка позбавити роботи або бізнесу, пограбування залишити без нажитого, політичні та економічні потрясіння втратити накопичені за все життя гроші. Ну добре, припустимо, що стихійні лиха і злодії не так часто зустрічаються в житті, за швидше поодинокі випадки, чого не скажеш про економічні потрясіння, які трапляються набагато частіше ніж хотілося б. Але серце. Духовне серце наш найчутливіший орган до того, що ми накопичуємо. Куди ми туди і воно. Пішов з головою в роботу, йдеш по кар’єрних сходах, переступаючи людей, пустився у всі тяжкі заради грошей, серце плаче, страждає, мучиться, але покірно йде за своїм господарем. І все б нічого, але серце, яке використовується не за призначенням, приречене переживати біль і страждати. А призначене воно для Бога, для небесних скарбів. Ось і хронічний збій, ось і неврози, депресії, розлади особистості. І жоден психоаналітик не допоможе, тому що не там шукають. Наше духовне серце відчуває себе тільки тоді добре, щасливо, наповнене радістю і випромінює любов, коли віддає себе на служінню людям і Богу. Що ж, людині вирішувати, або порожнеча, злість, роздратування, але з багатством, або скромність з радісним серцем. Або земне або небесне, або Бог або мамона, або багатство, за яким полюють міль і злодії, або вічний скарб, який повертає людину до образу і подоби Божої. «Бо де скарб твій, там буде й серце твоє!»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *