НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #133.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

«Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час» (Матф.8:10-13). Вера римского воина настолько поражает Христа, что Он по неволе сравнивает ее с верой евреев не в пользу последних. Фразу «не нашел веры» может произнести только тот, кто искал. Христос, обходил земли Израиля в поисках людей веры, но подобного доверия не нашел у народа, которому Бог давал заповеди и посылал пророков, являл чудеса и кормил манной небесной. Так бывает, что те, кому явлено много чудес, как еврейскому народу, не приближаются к Богу и не думают об ужасном адском будущем, где царит вечный плач и скрежет зубов, А те, кто не видел таких выдающихся Библейских чудес, с востока и запада, но в результате жизненного опыта, размышлений, приходят к полному осознанию, что Бог есть и смысл жизни человека в покорности воле Всевышнего, те будут вечно греться в райских лучах Божьей вечной славы. Вот этот контраст между очерствевшим сердцем евреев и великим доверием Богу язычника сотника и поражает Христа. Выходит, что веру обуславливают не чудеса и не Божья забота, а переживание Божьей любви и понимание, что без Бога жизнь пуста и лишена смысла, что без Бога нет, как пел Макаревич: «ни слов, ни музыки, ни сил». Когда вера человека совпадает с желаниями Божьими, когда есть желание помочь ближнему, когда вера в Творца такая же великая и глубокая, как океан, такая же чистая, как вода горнего озера, такая же доверительная, как стремление ребенка укрыться в руках любящего отца, тогда происходит чудо и слуга, в точке пересечения всех этих граней веры, получает мгновенное исцеление.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #133.
«Почувши таке, Ісус здивувався, і промовив до тих, хто йшов услід за Ним: Поправді кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри! Кажу ж вам, що багато-хто прийдуть від сходу та заходу, і засядуть у Царстві Небеснім із Авраамом, Ісаком та Яковом. Сини ж Царства повкидані будуть до темряви зовнішньої буде там плач і скрегіт зубів!… І сказав Ісус сотникові: Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться! І тієї ж години одужав слуга його» (Матв.8:10-13). Віра римського воїна настільки вражає Христа, що Він мимоволі порівнює її з вірою євреїв не на користь останніх. Фразу «не знайшов віри» може вимовити тільки той, хто шукав. Христос, обходив землі Ізраїлю в пошуках людей віри, але подібної довіри не знайшов у народу, якому Бог давав заповіді і посилав пророків, являв чудеса і годував манною небесною. Так буває, що ті, кому явлено багато чудес, як єврейському народові, не наближаються до Бога і не думають про жахливе пекельне майбутнє, де панує вічний плач і скрегіт зубів, А ті, хто не бачив таких видатних Біблійних чудес, зі сходу і заходу , але в результаті життєвого досвіду, роздумів, приходять до повного усвідомлення, що Бог є і сенс життя людини в покорі волі Всевишнього, ті будуть вічно грітися в райських променях Божої вічної слави. Ось цей контраст між зачерствілим серцем євреїв і великою довірою Богові погана сотника і вражає Христа. Виходить, що віру обумовлюють не чуда і не Божа турбота, а переживання Божої любові і розуміння, що без Бога життя порожнє і позбавлена сенсу, що без Бога немає, як співав Макаревич: «ні слів, ні музики, ні сил». Коли віра людини збігається з бажаннями Божими, коли є бажання допомогти ближньому, коли віра в Творця така ж велика і глибока, як океан, така ж чиста, як вода горішнього озера, така ж щира, як прагнення дитини сховатися в руках люблячого батька, тоді відбувається диво і слуга, в точці перетину всіх цих граней віри, отримує миттєве зцілення.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *