НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #52

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

РОДОСЛОВИЕ ХРИСТА ч.28. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матф.1:16,17). У Иудеев был обычай составлять родословные. Такие родословные передавались из поколения к поколению и очень трепетно сохранялись в семьях. Особенно тщательно занимались составлением таких родословных представители рода Давида, потому что знали именно из этого рода придет Мессия. Естественно такие записи хранились и в семье Иосифа, земного родителя Христа.
В Евангелии от Луки вместо Иакова отцом Иосифа назван Илий, и родословие от Салафииля ведётся через Рисая по причине все того же закона, о котором мы говорили в прошлой части. Илий умер не оставив потомства. Жена вышла замуж за его родственника Иакова от которого родила Иосифа. В этом причина разницы родословий у разных евангелистов.
И заканчивается родословие Христа сжатой историей Богом избранного народа разбитой на четыре части:
1. От Авраама до Давида израильтяне управлялись патриархами и судьями.
2. От Давида до плена Вавилонского правили цари, которых люди избрали вопреки воле Божьей, в подражание безбожно — языческим соседним государственным системам.
3. От плена Вавилонского до Христа управляли народом первосвященники.
4. Четвертый период продолжается до сих пор. Это правление царя Царства Божьего — Христа. Вот только царство это носит не государственно территориальный характер, не политический или экономический. Христос стал царем Царства Божьего, которое внутри человека добровольно принявшего Христа, как Бога, как Мессию и Царя Вселенной. В этом царстве не рождаются физически, а рождаются, сознательно и духовно, подчиняя добровольно свою волю воле Божьей. Царь Христос — царь жизнь полагающий за своих детей, несущий вечное спасение и прощение грехов. Только подчиняясь этому царю до последнего дня земной жизни можно войти в вечное царство, где Царство Христа будет тотальным и всеобъемлющим.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #52
РОДОВІД ХРИСТА. ч.28. «А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида чотирнадцять поколінь, і від Давида аж до вавилонського переселення чотирнадцять поколінь, і від вавилонського переселення до Христа поколінь чотирнадцять» (Матв.1:16,17). У юдеїв був звичай складати родоводи. Такі родовідні передавалися з покоління до покоління і дуже трепетно зберігалися в сім’ях. Особливо ретельно займалися складанням таких родоводів представники роду Давида, бо знали саме з цього роду прийде Месія. Природно такі записи зберігалися і в родині Йосипа, земного батька Христа.
В Євангелії від Луки замість Якова батьком Йосипа названий Ілій, і родовід від Салатіїля ведеться через Рісая через той самий закон, про який ми говорили в минулій частині. Ілій помер не залишивши нащадків. Дружина вийшла заміж за його родича Якова від якого народила Йосифа. У цьому причина різниці родоводів у різних євангелістів.
І закінчується родовід Христа стислою історією Богом обраного народу розбитою на чотири частини:
1. Від Авраама до Давида ізраїльтяни керувалися патріархами і суддями.
2. Від Давида до полону вавилонського правили царі, яких люди обрали всупереч волі Божій, в наслідування безбожно — язичницьким сусіднім державним системам.
3. Від полону вавилонського до Христа управляли народом первосвященики.
4. Четвертий період триває до сих пір. Це правління царя Царства Божого — Христа. Ось тільки царство це носить не державно територіальний характер, не політичний або економічний. Христос став царем Царства Божого, яке всередині людини добровільно прийняв Христа, як Бога, як Месію і Царя Всесвіту. У цьому царстві не народжуються фізично, а народжуються, свідомо і духовно, підпорядковуючи добровільно свою волю волі Божій. Цар Христос — цар життя який вважає за своїх дітей, що несе вічне спасіння і прощення гріхів. Тільки підкоряючись цьому царю до останнього дня земного життя можна увійти в вічне царство, де Царство Христа буде тотальним та всеохопним.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *