НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #59

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Ирод и власть. «где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» (Матф.2:2,3). Тот, кто находился в довольстве и самодостаточности, потому что был Иродом, вдруг заволновался. И́род I Великий (примерно 74—73 гг. до н. э. — 4 до н. э.) был по национальности идумеянин, сын римского прокуратора Иудеи — Антипатра. С одной стороны Ирода называли «сумасшедшим» за убийство членов своей семьи и многих других ни в чем не повинных людей, в том числе и раввинов. С другой же он был великим строителем во все истории Израиля.
Ирода могла встревожить только опасность потерять власть. Власть как известно еще одна разновидность наркотиков. Наслаждение властью заложено глубоко в греховной природе человека, как наслаждение от возможности быть богом, с маленькой буквы, для себя и для других людей. Вершить судьбы и правосудие, управлять, контролировать и повелевать. Если в сердце имеющего власть есть Бог, тогда в смирении и с великой ответственностью человек управляет с мудростью и любовью, зная, что будет отвечать за все свои мысли и действия. Если же пустое сердце наполнено только сладостью и упоением властью, тогда хронический, маниакальный страх, переживаемый всеми тиранами, страх потери власти. Такой человек без власти теряет смысл существования, он не в состоянии честно посмотреть на пустое сердце и сказать себе правду о собственном ничтожестве. Обычно от этого ничтожества люди и бегут ко власти, жадно борясь за электорат и рейтинги, чтобы найти свою значимость вовсе не там, где ее хочет видеть Бог.НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #59 Ірод та влада. «і питали: Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його, і прибули поклонитись Йому. І, як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим» (Матв.2:2,3). Той, хто знаходився в достатку і самодостатності, бо був Іродом, раптом захвилювався. Ірод I Великий (приблизно 74-73 рр. до н. Е. — 4 до н. Е.) Був за національністю ідумеянин, син римського прокуратора Іудеї — Антіпатра. З одного боку Ірода називали «божевільним» за вбивство членів своєї сім’ї та багатьох інших ні в чому не винних людей, в тому числі і рабинів. З іншого ж він був великим будівельником за усю історію Ізраїлю.
Ірода могла стривожити тільки небезпека втратити владу. Влада як відомо ще один різновид наркотиків. Насолода владою закладена глибоко в гріховній природі людини, як насолода від можливості бути богом, з маленької літери, для себе і для інших людей. Вершити долі і правосуддя, управляти, контролювати і керувати. Якщо в серці того, хто має владу є Бог, тоді, в покорі і з великою відповідальністю, людина управляє з мудрістю і любов’ю, знаючи, що буде відповідати за всі свої думки і дії. Якщо ж порожнє серце наповнене тільки солодкістю і захватом владою, тоді хронічний, маніакальний страх, пережитий усіма тиранами, страх втрати влади. Така людина без влади втрачає сенс існування, вона не в змозі чесно подивитися на порожнє серце і сказати собі правду про власну нікчемність. Зазвичай від цього нікчемні люди і біжать до влади, жадібно борючись за електорат і рейтинги, щоб знайти свою значимість зовсім не там, де її хоче бачити Бог.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *