НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #66.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Исполнить Божью правду. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его» (Матф.3:13-15). Христос удивлял каждым своим шагом. Бог, Которому принадлежит вся Вселенная, смирился до рождения в хлеву. Затем Его приход к пророку Иоанну крестящему с трудом осознающих свою греховность евреев. Но Иисус, родившийся от Духа Святого, не был грешным. Ему то зачем было принимать водное крещение символизирующее покаяния и омовение от скверн грехов?
Люди преувеличивают и преуменьшают, врут так часто, что сами начинают верить своей лжи. Межгосударственные и гражданские войны начинались именно тогда, когда народы с энтузиазмом принимали ложь своих завравшихся правителей. Ложью пропитана политика и юриспруденция, медицина и образование, все межличностные взаимоотношения. Вся жизнь движима ложью, оправдывающей свое существование банальным, пустым, но таким устойчивым тезисом: «У каждого своя правда». Кажется убери ложь и мир разрушится. И вот к Иоанну Крестителю подходит Иисус и произносит фразу ставшей Его девизом, Его программой, фраза, которая постыжает всякую ложь возомнившую о себе, что она так же необходима, как воздух. Христос разрезает жалкую, трусливую но правящую миром ложь одной чеканной мыслью, Которой Он следует всюду, везде и всегда: «Так надлежит исполнить нам всякую правду». И Спаситель посвятил Свою жизнь, чтобы научить людей двум истинам. Правда — есть и эта правда Божьи заповеди. Правду Божью нужно исполнять до конца, до смерти. Смерть и последующее воскресение Христа провозгласило победу величественной Божественной правды над жалкой, мерзкой, неверящей во всемогущество Божье, ложью. Вот почему Христос принимает крещение от Иоанна, чтобы исполнить всякую правду.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #66. Виконати Божу правду. «Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб христитись від нього. Але перешкоджав він Йому й говорив: Я повинен христитись від Тебе, і чи Тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він Його» (Матв.3:13-15). Христос дивував кожним своїм кроком. Бог, Якому належить весь Всесвіт, змирився до народження в хліві. Потім Його прихід до пророка Іоанна який хрестить, насилу усвідомлюючих свою гріховність, євреїв. Але Ісус, народжений від Духа Святого, не був грішним. Йому то навіщо було приймати водне хрещення яке символізувало каяття і омивання від скверни гріхів?
Люди перебільшують і применшують, брешуть так часто, що самі починають вірити власній брехні. Міждержавні та громадянські війни починалися саме тоді, коли народи з ентузіазмом приймали брехню своїх брехливих правителів. Брехнею просякнута політика і юриспруденція, медицина і освіта, все міжособистісні взаємини. Все життя рухається брехнею, котра виправдовує своє існування банальною, порожнею, але такою стійкою тезою: «У кожного своя правда». Здається прибери брехню і світ зруйнується. І ось до Іоанна Хрестителя підходить Ісус і вимовляючи фразу яка стала Його девізом, Його програмою, фраза, яка соромить всіляку брехню і вважає себе так само необхідною, як повітря. Христос розрізає жалюгідну, боязку але правлячу миром брехню однією карбованою думкою, якої Він дотримується усюди, скрізь і завжди: «так годиться нам виповнити усю правду». І Спаситель присвятив своє життя, щоб навчити людей двом істинам. Правда — є і ця правда Божі заповіді. Правду Божу потрібно виконувати до кінця, до смерті. Смерть і наступне воскресіння Христа проголосило перемогу величної Божественної правди над жалюгідною, мерзенної, невіруючу у всемогутність Божу, брехнею. Ось чому Христос приймає хрещення від Івана, щоб виконати усю правду.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *