НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #77.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Вначале Евангелие, а потом все остальное. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Матф.4:23-25). После водного крещения, после сорокадневного искушения в пустыне и после избрания учеников, Христос начинает свою миссию. Странно, спросит вдумчивый читатель, ведь не так давно дьявол в пустыне предлагал Христу стать чудотворцем и получил резкий отказ, а теперь Христос Сам начинает совершать такие чудеса, исцеляя всякую болезнь, что слух о Нем, в обществе лишенном мобильных и интернета, разносится мгновенно? Первое, если бы Христос в пустыне согласился и начал засыпать людей хлебом, или прилюдно падать с храма, демонстрируя, как Его подхватывают Ангелы, Он бы поступил не по воле Божьей, а по воле дьявола. Второе, Христос начинает не с чудес, но с проповеди на улицах и учения в синагогах и делал это так, что людей до глубины души поражала сила Его слова. Вначале Евангелие, а чудеса, лишь следствие, фон Христовой науки. Третье, — к Спасителю приводят всех, и Он всех исцеляет. Почему же тогда сегодня, чудеса исцелений Христовых касаются далеко не всех? Потому что молящиеся за исцеление, в отличии от Христа, не всегда готовы с великой верой молиться, не всегда настолько чисты, чтобы Бог через них действовал, точно не знают воли Божьей, времени и места молитвы за исцеление. Ведь, как известно, Творец может корректировать духовность человека, заставляя именно через болезнь почувствовать свою слабость, беспомощность и великую потребность в Божьей поддержке, что весьма помогает очиститься от грехов. Четвертое, — те, кто ходили за Богочеловеком ради исцелений, вскоре привыкнут к чудесам, разочаруются и отпадут, потому что акцент в проповеди Христа ставится не на чудесах исцелений, а на чуде изменения сердца человека, преображении характера, разительной перемене в человеке, когда падшее творение отряхивает с себя грех и начинает отображать характер Спасителя. Такое чудо не популярно, потому что требует кропотливого, ежедневного духовного труда основанного на вере и любви к Богу и ближнему. Куда удобней получить исцеление и забыть о Боге до следующей проблемы. Вот почему выдающийся ученик Христа Апостол Павел говорил: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (1Кор.13:2).

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #77. Напочатку Євангеліє, а потім все інше. «І ходив Він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію Царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу, і всяку неміч між людьми. А чутка про Нього пішла по всій Сирії. І водили до Нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і Він їх уздоровляв. І багато людей ішло за Ним і з Галілеї, і з Десятимістя, і з Єрусалиму, і з Юдеї, і з Зайордання»
(Матв.4:23-25). Після водного хрещення, після сорокаденної спокуси в пустелі і після обрання учнів, Христос починає свою місію. Дивно, запитає вдумливий читач, адже не так давно диявол в пустелі пропонував Христу стати чудотворцем і отримав різку відмову, а тепер Христос Сам починає здійснювати такі чудеса, зцілюючи всяку недугу, що чутка про Нього, в суспільстві позбавленому мобільних ат інтернету, розноситься миттєво? Перше, якби Христос в пустелі погодився і почав засипати людей хлібом, або прилюдно падати з храму, демонструючи, як Його підхоплюють Ангели, Він би вчинив не по волі Божій, а з волі диявола. Друге, Христос починає не з чудес, але з проповіді на вулицях і вчення в синагогах і робив це так, що людей до глибини душі вражала сила Його слова. Спочатку Євангеліє, а чудеса, лише наслідок, фон Христової науки. Третє, до Спасителя приводять всіх, і Він всіх зцілює. Чому ж тоді сьогодні, чудеса зцілень Христових стосуються далеко не всіх? Тому що ті хто моляться за зцілення, на відміну від Христа, не завжди готові з великою вірою молитися, не завжди настільки чисті, щоб Бог через них діяв, не знають точно волі Божої, часу і місця молитви за зцілення. Адже, як відомо, Творець може коригувати духовність людини, змушуючи саме через хворобу відчути свою слабкість, безпорадність і велику потребу в Божій підтримці, що вельми допомагає очиститися від гріхів. Четверте, — ті, хто ходили за Боголюдиною заради зцілень, незабаром звикнуть до чудес, розчаруються і відпадуть, бо акцент в проповіді Христа ставиться не на чудеса зцілень, а на диво зміни серця людини, перетворенні характеру, разючої зміни в людині, коли занепале творіння обтрушує з себе гріх і починає відображати характер Спасителя. Таке дива не популярно, тому що вимагає кропіткої, щоденної духовної праці заснованої на вірі і любові до Бога і ближнього. Куди зручніше отримати зцілення і забути про Бога до наступної проблеми. Ось чому видатний учень Христа апостол Павло говорив: «І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любови не маю, то я ніщо!» (1Кор.13:2).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *