НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 2 МИНУТЫ ДУХОВНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ #97.

Поделитесь статьёй или подпишитесь на обновления:

Развод. «Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф.5:31,32). Что ж, не сошлись характерами, не поняли друг друга, разлюбили, а может быть полюбили другого, более молодого, более красивого и более приятного. В Ветхом Завете такие случаи были предусмотрены, так же, как и в наше время. Нужно было соблюсти формальность, — дать разводное письмо и все. Мучения закончены. У тебя новая жена, новый муж. Ветхий Завет, с приходом Богочеловека, заканчивается и Спаситель, в Нагорной проповеди, громогласно провозглашает – развод есть великий грех. Конечно же, греховный корень развода – это предательство. Но речь идет о другом последствии развода. Бог соединил людей давших друг другу обещания навсегда, до конца, до последнего дня жизни вместе и в горе и в радости и тут развод. Грех мужчины и женщины состоящих в браке и имеющих секс на стороне называется изменой, по библейски прелюбодеянием. Разводящийся впадает одновременно в четыре тяжелых греха: предательство, прелюбодеяние, подталкивание своей бывшей половины к прелюбодеянию и втягивание нового партнера в прелюбодеяние. Официальная бумажка, разводное письмо, никак не уменьшает масштабов греха. И нет в разводе ни любви, ни жертвенности, ни долготерпения, ни прощения, ни духовного труда, ни молитвы с горькими слезами нет ничего кроме эгоизма, сдачи духовных позиций и дезертирства, бегства с поля боя. Вот только важно понять, что в первую очередь, бегство то от Творца и Его воли. И вновь человек пускается в бега с обреченной мечтой построить собственное счастье без Бога.

НА ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ 2 ХВИЛИНИ ДУХОВНИХ РОЗДУМІВ #97. Розлучення. «Також сказано: Хто дружину свою відпускає, нехай дасть їй листа розводового. А Я вам кажу, що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини розпусти, той доводить її до перелюбу. І хто з відпущеною побереться, той чинить перелюб. Ще ви чули, що було стародавнім наказане: Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом» (Матв.5:31-33). Що ж, не зійшлися характерами, не зрозуміли один одного, розлюбили, а може бути полюбили іншого, більш молодого, більш красивого і більш приємного. У Старому Завіті такі випадки були передбачені, так само, як і в наш час. Потрібно було дотримати формальність, — дати лист розлучення і все. Муки закінчені. У тебе нова дружина, новий чоловік. Старий Заповіт, з приходом Боголюдини, закінчується і Спаситель, в Нагірній проповіді, гучно проголошує — розлучення є великий гріх. Звичайно ж, гріховний корінь розлучення — це зрада. Але мова йде про інший наслідок розлучення. Бог з’єднав людей які дали один одному обіцянки назавжди, до кінця, до останнього дня життя разом і в горі і в радості і тут розлучення. Гріх чоловіка і жінки які перебувають у шлюбі і мають секс на стороні називається зрадою, по біблійному перелюбом. Той, хто розлучається впадає одночасно в чотири важких гріха: зрада, перелюбство, підштовхування своєї колишньої половини до перелюбства і втягування нового партнера в перелюб. Офіційний папірець, лист про розлучення, ніяк не применшує масштабів гріха. І немає в розлученні ні любові, ні жертовності, ні довготерпіння, ні прощення, ні духовної праці, ні молитви з гіркими слізьми, немає нічого крім егоїзму, здачі духовних позицій та дезертирства, втечі з поля бою. Ось тільки важливо зрозуміти, що в першу чергу, втеча від Творця і Його волі. І знову чоловік тікає з приреченою мрією побудувати власне щастя без Бога.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *